Postbank retail

Visualisation “Postbank retail” (2005), for Storeage.